PayPorter B.V.

Wanneer u gebruik maakt van PayPorter Services (geld verzenden of ontvangen), deelt u allerlei persoonlijke gegevens. Het is onze plicht om te zorgen voor uw privacy en zorgvuldig om te gaan met de gegevens die u ons verstrekt. Als u vragen heeft over hoe PayPorter omgaat met uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via telefoon +31 10 312 5000 of mail privacy@payporter.com. Hieronder vindt u informatie over hoe PayPorter uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u beschrijven. Dit kan onder andere uw naam, adres, beroep of inkomen zijn.

Het verwerken is alles wat met uw persoonlijke gegevens gedaan kan worden. Dit kan het verzamelen, opslaan, gebruiken, overdragen en/of verwijderen van uw gegevens omvatten.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens indien wij een zakelijke relatie met u hebben, willen hebben of hebben gehad. Dit omvat alle personen die gebruik willen maken van onze diensten, onze website bezoeken of gebruik maken van onze applicaties.

Informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd

PayPorter ontvangt en verwerkt uw gegevens om te voldoen aan internationale vereisten omtrent money transfers en betalingen. Dit betreft onder andere informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, ingezetenschap, beroep, legitimatienummer of nationaliteit.

Informatie met betrekking tot PayPorter Services & wettelijke verplichtingen

Bij het verzenden van een transactie vragen wij informatie over de ontvanger, uw relatie met de ontvanger, waarom u geld verzendt (reden van transactie) en over de oorsprong van geld. Deze gegevens hebben wij nodig ter bestrijding van fraude en ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. Deze zijn van groot belang voor uw en onze bescherming.

Sommige persoonlijke informatie wordt gedeeld met onze zakelijke partners of PayPorter Agenten om ons te helpen bij het verlenen van diensten en u te beschermen tegen fraude. Persoonlijke informatie kan ook worden gedeeld om te voldoen aan de wettelijke rapportageverplichting en andere wettelijke verplichtingen. Wij zijn verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan toezichthouders in verband met de bestrijding van witwaspraktijken, terrorisme financiering, en preventie van fraude.

Gespreksopnamen, vastlegging e-mails, cameratoezicht, fysieke toegang,  

Dit omvat o.a. de gesprekken die we met u hebben via telefoon of andere communicatiemiddelen (bijv. Whatsapp), verzonden e-mails, contactformulieren die u o.a. op onze website heeft gebruikt en camerabeelden op onze locatie. Al deze data kunnen wij gebruiken, indien noodzakelijk, voor onze wettelijke verplichtingen, fraudebestrijding, kwaliteitsbewaking, bewijsvoering en eventuele trainings- en beoordelingsdoeleinden.

Technisch gebruik

Cookies, IP-adres en gegevens met betrekking tot het apparaat waarmee u onze onlinediensten of onze website gebruikt. Deze informatie stelt ons in staat om onze website te verbeteren, fraude te bestrijden en voor marketingdoeleinden.

PayPorter verzamelt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren:

  • Wanneer u informatie verstrekt via onze opdrachtformulier of communiceert met PayPorter Agenten en zakelijke partners;
  • Wanneer u geld wilt verzenden of ontvangen en verschillende informatie wilt verstrekken aan onze PayPorter Agenten en zakelijke partners;
  • We hebben uw gegevens ontvangen van zakelijke partners of andere financiële instellingen in het kader van fraudebestrijding, witwassen of terrorisme;
  • Wanneer u gebruikt maakt van onze website, applicatie, online formulieren gebruikt, ons belt, e-mailt of wanneer u andere communicatiemiddelen gebruikt;
  • Openbare bronnen zoals kranten, openbare registers en websites; of
    Door de advertenties van PayPorter plaatsen op websites van derden.

De verschillende soorten persoonsgegevens die worden verwerkt, worden hierboven beschreven. De doeleinden waarom we gegevens gebruiken en de grondslag is als volgt:

Een zakelijke relatie met u aan gaan en onze diensten aan u verlenen
Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten en klant wilt worden, moeten we onze klanten identificeren en verifiëren voordat we een zakelijke relatie aangaan. Op basis van wettelijke verplichting maken wij een kopie van uw identiteitsbewijs. Daarnaast, wanneer u klant wilt worden of bent, zijn wij wettelijk verplicht om uw naam te toetsen aan internationale sanctielijsten en de door PayPorter intern gebruikte waarschuwingslijsten.

Wij voeren een risicobeoordeling uit voor al onze klanten en bepalen of wij u als klant kunnen accepteren. Tijdens onze zakelijke relatie controleren wij ook of wij u nog steeds als onze klant kunnen accepteren. Dit gebeurt op basis van uw transactiegegevens.

Verzendingen en uitbetalingen (Money Transfers) uitvoeren en verwerken
Op basis van uw instructies verwerken wij money transfers. Money transfers worden uitgevoerd op basis van de informatie die u ons verstrekt. Voor verzendingen delen wij uw gegevens met onze zakelijke partners, en kan deze informatie ook gedeeld worden met toezichthouders, instanties voor melding van transactie’s en waar nodig met PayPorter Agenten.

Wettelijke verplichting & compliance doeleinden
Wij verwerken persoonlijke gegevens om fraude, diefstal, witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen en voor de preventie van onrechtmatige of verboden gebruik van onze diensten of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten. Wij houden ons aan wetgeving om fraude, criminaliteit en terrorisme tegen te gaan, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Zo voeren wij klantenonderzoeken uit of analyseren wij transactiegegevens voor het identificeren van ongebruikelijke transacties. Indien wij ongebruikelijke transactie opmerken zijn wij verplicht deze door te geven aan de bevoegde instanties.

Om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren
Wij gebruiken uw gegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Dit kunnen verschillende gegevens zijn bijv. uw bezoek aan onze locaties, website en/of applicaties. Dit doen we door middel van cookies en vergelijkbare technieken. Door de persoonlijke gegevens te analyseren, zien wij hoe onze producten en diensten door u gebruikt worden. Wij kunnen u om toestemming vragen om uw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken. U kunt uw gegeven toestemming altijd intrekken door contact op te nemen met PayPorter.

Promotie- en marketingdoeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor promotie- en marketingdoeleinden. Wij maken hierbij gebruik van de gegevens die we van u hebben verkregen, zoals transactiegegevens voor geldoverdracht, bezoek aan onze locaties, website en applicatie, evenals de beschikbare bronnen voor advertenties die we op websites van derden hebben geplaatst. Wij gebruiken de gegevens om u te informeren over een product of service die mogelijk interessant voor u is.

Wij analyseren de informatie van onze klanten voor benchmarkonderzoek. Als we uw gegevens voor benchmarkonderzoek gebruiken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens zo veel mogelijk worden gepseudonimiseerd en dat de gegevens alleen beschikbaar worden gesteld aan werknemers die het nodig hebben.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing of contact met u opnemen per post, e-mail of telefoon, kunt u contact met ons opnemen.

 

PayPorter bewaart uw gegevens op basis van de wettelijk vereiste termijnen. Op basis van de huisde voorschriften worden uw gegevens gedurende vijf jaar bewaard, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens nog langer te bewaren.

 

Recht op inzage en rectificatie van persoonlijke gegevens
U kunt PayPorter vragen of wij gegevens van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven in de gegevens die wij van u hebben verwerkt. Wij kunnen u toegang geven tot de door ons verwerkte gegevens die op u betrekking hebben. Vindt u dat uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, dan kunt u verzoeken of wij uw gegevens willen wijzigen of corrigeren.

Recht om vergeten te worden
U heeft het recht om ons te vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Houdt er wel rekening mee dat wij verplicht zijn bepaalde gegevens te bewaren op basis van onze wettelijke verplichtingen.

Recht op dataportabiliteit (alleen van toepassing als GDPR van toepassing is)
U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u met uw toestemming aan PayPorter heeft verstrekt in een gestructureerd en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een ander partij. Als u ons vraagt om gegevens rechtstreeks naar een andere partij over te dragen, kunnen we dit alleen doen als dit technisch mogelijk is.

Recht om bezwaar te maken voor reclame- en marketingdoeleinden
U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens niet voor marketingdoeleinden gebruiken. We kunnen contact met u opnemen via telefoon, e-mail of (nieuws)brief. U kunt beslissen via welk kanaal u niet gecontacteerd wilt worden of dat u helemaal niet gecontacteerd wilt worden. Als u een dergelijk verzoek bij ons indient, zullen wij zo snel mogelijk reageren nadat wij uw verzoek hebben ontvangen.

Wij delen uw gegevens met zakelijke partners of PayPorter Agenten die door u aangevraagde geldoverboekingen verrichten of specifieke diensten uitvoeren. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens eveneens vrijgeven, zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetten en voorschriften, toezichthoudende en financiële instanties, rechtshandhavingsinstanties en overheidsinstanties om compliance- en wettelijke plichten na te leven.

Ja, onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzingen. De gewijzigde Privacyverklaring wordt op onze website geplaatst. De meest actuele versie van onze Privacyverklaring is online terug te vinden.

Als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, of als u klachten of suggesties heeft, kunt u contact met ons opnemen via telefoon +31 (10) 312 50 00 of e-mail privacy@payporter.com

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met ons!